Rječnik pojmova

Apsorberska ploča

dio sunčevog kolektora koji služi za apsorpciju Sunčevog zračenja, a o kojoj najviše ovisi toplinski učinak kolektora

Apsorberski kolektor

služi za zagrijavanje bazenske vode, te predstavlja najisplativiji primjer korištenja Sunčeve energije u sustavima grijanja

Biomasa

obnovljivi izvor energije koji uključuje brojne proizvode biljnog podrijetla (ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevina, kora i drugi ostatak iz drvne industrije, slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede), kao i proizvode životinjskog podrijetla (izmet i ostatke iz stočarstva, komnalni i industrijski otpad).

Broj izmjena zraka

broj koji pokazuje odnos između volumena zraka koji ulazi u prostor u jednom satu i ukupnog volumena prostora.

Daljinsko grijanje

sustav koji uključuje centralnu pripremu toplinske energije u toplani, te njenu distribuciju do krajnjih potrošača - toplinskih podstanica u zgradama

Dizalice topline

kompresijski uređaji koji iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplinu za grijanje prostorija i zagrijavanje sanitarne vode uz pomoć električne energije

Efekt dimnjaka

pojava koja uzrokuje strujanje toplijeg zraka kroz zgradu prema gore zbog razlike u temperaturi, tj razlike gustoća toplijeg i hladnijeg zraka

Efikasnost kolektora

predstavlja omjer korisne topline prikupljene kolektorom i intenziteta upadnog sunčevog zračenja na plohu kolektora

Ekspanzijska posuda

služi za preuzimanje volumena radnog medija (tople vode) u sustavu grijanja koji nastaje uslijed zagrijavanja

Energetska bilanca zgrade

svi energetski gubici i dobici zgrade

Energetska učinkovitost (efikasnost)

široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara.

Energetski pregled zgrade

analiza potrošnje energije, ovojnice zgrade te energetskih sustava zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti

Energija

sposobnost tijela za obavljanje rada

Faktor hlađenja

predstavlja omjer ostvarenog rashladnog učinka na isparivaču i privedene snage kompresoru

Faktor oblika zgrade

fo = A/Ve (m-1), jest količnik oplošja A(m²) i obujma Ve grijanog dijela zgrade

Fosilna goriva

goriva koja sadrže ugljikohidrate, nastala od ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa izgaranjem prilikom čega se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okoliš (prvenstveno na efekt staklenika) kao što su: ugljični monoksid CO, ugljični dioksid CO2, sumporni dioksid SO2, SO3, NO3, itd.

Fotonaponske ćelije

poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju Sunčeva zračenja u električnu energiju, a mogu se koristiti kao samostalni ili kao dodatni izvor energije

Godišnja potrebna toplina za grijanje

Qh (kWh/god) - računski određena količina topline koju sustav grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi

Hidroelektrana

centrale koje pomoću vodenih turbina pretvaraju potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku koja se dalje koristi za pokretanje električnog generatora

Indikator energetske učinkovitosti (energetski broj ili energetska značajka) 

godišnja potrošnja energije po korisnoj jedinici grijane površine izražena u kWh/m² god

Infiltracija

dotok vanjskog zraka u prostoriju kroz zazore na prozorima i vratima, a manjim dijelom kroz zidove, te kroz vanjska vrata pri ulaženju i izlaženju iz objekta

Infracrvena termografija

beskontaktna i nerazorna metoda bilježenja intenziteta toplinskog zračenja u infracrvenom području odnosno prikaz raspodjele temperature na površini ovojnice zgrade

Insolacija

količina energije što je prima Zemlja sa Sunčevim zrakama

Inverterska regulacija

frekvencijska regulacija broja okretaja kompresora, čime se ostvaruje stupnjevana regulacija učinka (rashladnog uređaja)

Isparivač

dio rashladnog uređaja u čijim cijevima isparava radna tvar, pri čemu toplinu za isparavanje uzima iz okoline u kojoj se nalazi

Izgaranje

proces kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva pri čemu se oslobađa toplina

Kalorimetar

uređaj za mjerenje toplinske i rashladne energije

Klima-bojler

uređaj koji iskorištava otpadnu toplinu s kondenzatora rashladnog uređaja za pripremu PTV-a

Klimatizacija

složen proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u klimatizirani prostor. Kondicioniranje zraka podrazumijeva pripremu zraka određene temperature, vlažnosti i čistoće. Zrak se pri tome ubacuje u prostor određenom brzinom kako bi u zoni boravka ljudi osigurali strujanje zraka manje od 0,25 m/s

Koeficijent prolaska topline U (W/m²K)

količina topline koju građevni element gubi u 1 sekundi po m² površine kod razlike temperaure od 1K

Koeficijent toplinske provodljivosti λ (W/mK)

količina topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m², debljine 1 m kod razlike temperature od 1K. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale, a ovisi o gustoći, veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala

Koeficijent paropropusnosti (otpor difuziji vodene pare) μ

bezdimenzijska veličina koja pokazuje koliko je puta veći otpor difuzijskom prolasku vodene pare kroz promatrani građevni materijal nego kroz sloj mirnog zraka jednake debljine i jednake temperature

Kogeneracija (CHP)

proces korištenja primarne energije goriva za proizvodnju dvije vrste korisne energije od kojih je jedna toplinska, a druga električna

Kondenzacijski kotao

kotao koji iskorištava i toplinu dimnih plinova povečavajući iskoristivost goriva

Kondenzator

dio rashladnog uređaja u čijim cijevima kondenzira radna tvar, pri čemu toplinu kondenzacije predaje okolini u kojoj se nalazi

Konvekcija

je pored zračenja i provođenja topline jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa konvekcije izmjenjuje se toplina između čvrste stijenke i fluida (kapljevne ili plina) u gibanju, npr. ljudskog tijela i zraka u prostoru. Osnovni uvjet konvekcije je međusobno gibanje čestica, tako da konvekcija može biti i prisilna

Korisna energija

energija za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika, kao npr. toplina električne grijače ploče na štednjaku

Lokalno grijanje

najstariji oblik grijanja gdje se izvor topline nalazi u prostoriji koju grijemo (kamini, peći na drva, električne grijalice, plinske grijalice)

LowE

oznaka za staklo smanjene toplinske propustljivosti zahvaljujući metalno-oksidnom premazu na strani stakla prema šupljini

Mehanička ventilacija

prisilna izmjena zraka u zatvorenom prostoru uz pomoć ventilatora

Neobnovljivi izvori energije

su fosilna (ugljen, nafta i prirodni plin) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene i podložne konačnom iscrpljivanju

Neposredna (konačna) energija

energija koja dolazi do krajnjeg korisnika

Niskoenergetska kuća

građevina s visokoučinkovitim sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije i minimalnim gubicima topline zbog povećanog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 30 kWh/m²

Nuklearna elektrana

elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u reaktoru pomoću fisije nuklearnog goriva

Obnovljivi izvori energije

izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično; energija vodotoka, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija morskih mjena i morskih valova

Odsisna ventilacija

odsisavanje zraka iz prostorije kao npr. kupaonica i kuhinja (kuhinjskim napama)

Održivi razvoj

razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba

Održiva gradnja

jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina. Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

Ogrjevna vrijednost goriva

predstavlja količinu energije, topline, sadržane u gorivu

Ogrjevno tijelo

uređaj (radijator) koji toplinu koju dobije od nosioca topline (tople vode) prenosi na okoliš

Parna brana

dodatni sloj građevnog elementa s velikom vrijednošću otpora difuziji vodene pare μ. Ako je ovaj sloj izveden od materijala u obliku folije, premaza ili sl. zove se parna brana.

Pasivna kuća

građevina bez aktivnog sustava za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije i minimalnim gubicima topline zbog visokog nivoa toplinske izolacije. Godišnja potrošnja toplinske energije je manja od 15 kWh/m²

Potlak

tlak koji je manji od okolišnog tlaka

Pretlak

tlak koji je veći od okolišnog

Primarna energija

energija sadržana u nosiocu energije - energentu (nafta, plin, ugljen, drvo)

Prirodna ventilacija

ventilacija kod koje se zrak u prostoru izmjenjuje prirodnim silama, tj. zbog efekta dimnjaka (temperaturne razlike tlaka) i energije vjetra tj. bez uporabe mehaničkih i drugih sličnih uređaja

Projektna temperatura (zimska ili ljetna)

vrijednost temperature vanjskog zraka za pojedinu lokaciju koja se uzima u obzir prilikom proračuna toplinskih i rashladnih opterećenja, tj. kapaciteta sustava grijanja i hlađenja

Prolazak topline

predstavlja toplinski tok koji prelazi s nekog fluida na krutu stijenku, te sa stijenke na drugi fluid i računa se uz poznavanje koeficijenta prolaska topline U i ploštine A preko koje se prolaz topline odvija

Provođenje topline

je pored zračenja i konvekcije jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa provođenja izmjenjuje se toplina između dvaju krutih tijela u dodiru. Proces se odvija pod utjecajem temperaturnog gradijenta

Rekuperacija topline

iskorištavanje otpadne topline

Sekundarna energija

energija dobivena energetskom pretvorbom (transformacijom) iz primarne energije (npr. električna energija dobivena iz ugljena u termoelektrani, na pragu te elektrane)

Snaga P (W)

rad izvršen u jedinici vremena

Solarni kolektor

uređaj koji prikuplja Sunčevu energiju za pripremu PTV-a i/ili grijanje

Specifični toplinski kapacitet c(kJ/kgK)

predstavlja količinu topline Q koja masu m od 1 kg zagrije za 1K

Split sustav

uređaj za hlađenje/grijanje zraka koji se sastoji od vanjske jedinice u kojoj su smješteni kondenzator i kompresor, te od unutarnje jedinice u kojoj su smješteni isparivač i prigušni ventil

Staklenički plinovi

plinovi koji apsorbiraju infracrvene zrake, prirodni ili sintetički, koji uglavnom u atmosferu dospijevaju emisijom plinova (npr. izgaranjem fosilnih goriva), a djelomično nastaju u atmosferi kemijskim reakcijama

Stupanj dan

umnožak broja dana grijanja s temperaturnom razlikom između dogovorene unutarnje temperature zraka (dogovoreno 20ºC) i temperature vanjskog zraka pri čemu se u račun uzimaju samo oni dani u godini kod kojih je temperatura zraka niža od 10, 12 ili 15ºC.

Stupanj djelovanja

omjer korisno dobivenog rada ili snage i utrošenog rada ili snage

Svjetlo

medij koji omogućuje vizualnu percepciju

Termostatski ventil

radijatorski ventil koji regulira temperaturu prostorije na način da upravlja protokom ogrjevne vode kroz radijator

Tlačna ventilacija

ubacivanje vanjskog zraka u prostor koji se ventilira

Termoelektrana

postrojenje u kojem električnu energiju dobivamo izgaranjem fosilnih goriva

Toplinska ugodnost

stanje svijesti kojim izražavamo zadovoljstvo s toplinskim stanjem okoliša

Toplinsko-izolacijski materijal

materijal s niskom vrijednošću koeficijenta toplinske provodljivosti (nižom od 1 W/mK)

Toplinski dobici prostora

količina topline koja ulazi u hlađeni prostor iz vanjskih izvora (npr. Sunčevo zračenje) ili se predaje prostoru od unutarnjih izvora topline (npr. metabolički dobici uslijed boravka ljudi u prostoru, toplina koju oslobađaju rasvjetna tijela i električni uređaji) u promatranom vremenskom intervalu

Toplinski most

manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela

Toplinski tok

predstavlja prenesenu količinu topline u jedinici vremena

Transmisijski toplinski gubici

gubici topline nastali provođenjem topline kroz ovojnicu zgrade prema okolini i tlu, te prema okolnim prostorima s razlićitim toplinskim opterećenje

Transpiracija

proces izlučivanja vode u obliku vodene pare s površine ljudskog organizma

Trigeneracija (ili poligeneracija)

istovremena proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije

Učinkovitost, iskoristivost

predstavlja odnos dobivene količine topline ili toplinskog toka i utrošene količine topline ili unesenog toplinskog toka

Ventilacija

proces dobave i odvođenja zraka prirodnim ili mehaničkim putem u ili iz prostora

Ventilacijski toplinski gubici

nastaju zbog prodora vanjskog zraka kroz prozore i vrata

Vjetrogenerator

autonomna jedinica za proizvodnju električne energije iz energije vjetra koja se sastoji od vjetroturbine i generatora

Vjetroturbina

uređaj za proizvodnju električne energije iz kinetičke energije vjetra

Zračenje

je pored konvekcije i provođenja topline jedan od načina izmjene topline. Prilikom procesa zračenja toplina se izmjenjuje elektromagnetskim valovima

Zrakopropusnost zgrada

metodom stvaranja potlaka mjeri se tok zraka kroz konstrukciju izvana prema unutra ili suprotno, a na brzi način ustanovljuje stanje ovojnice